Miljardeja

Selvitys: Inhouse-järjestelmän remontista miljardilasku

Kuusi inhouse-yhtiötä selvitti, mitkä olisivat muutoskustannukset, jos hallitusohjelmassa esitetty kymmenen prosentin minimiomistusosuus toteutuu. Pelkästään näiden kuuden yhtiön omistajille aiheutuu muutoskulua 1,5–2 miljardia euroa. Näiden sidosyksiköiden osuus vastaa noin viidennestä suomalaisten inhouse-yhtiöiden liikevaihdosta. Hallitusohjelmassa esitellyt lukuisat julkisomisteisten hankintayksiköiden, erityisesti kuntien ja hyvinvointialueiden inhouse-yhtiöiden toimintaa rajoittaviksi suunniteltujen lakihankkeiden valmistelu etenee. Huoltovarmuuteen vedottuna Lue lisää…

Valtiosääntöoikeuden professori Ojanen: Inhouse-yhtiöiden omistusrajaus on perustuslain kannalta ongelmallinen

Suomen perustuslain mukaan kunnilla on laaja itsehallinto, ja eri kuntien asukkaiden tulee olla yhdenvertaisessa asemassa. Suunnitteilla olevilla inhouse-yhtiöiden omistusrajauksilla olisi merkittäviä, rajoittavia ja eriarvoistavia vaikutuksia kuntien asemaan. Ne ovat perustuslain kannalta ongelmallisia, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen toteaa lausunnossaan. Myös perinpohjaiselle kuntakuulemisille on varattava lainvalmistelussa aikaa. Valmisteilla oleva lainsäädäntö kuntien ja Lue lisää…

Riittävä lainvalmistelu

KUSTOS: Inhouse-yhtiöitä koskevia päätöksiä ei saa tehdä puutteellisen vaikutusarvion perusteella

Inhouse-yhtiöitä edustava Kustos ry toteaa lausunnossaan Työ- ja elinkeinoministeriölle, että hankintalain muutokseen liittyvää selvitystyötä tulee jatkaa. Nykyisen, riittämättömän vaikutusarvioinnin perusteella ei vielä voida tehdä lakia koskevia linjauspäätöksiä. Suomen hallitus suunnittelee hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista) sidosyksikkösääntelyyn muutoksia. Inhouse-yhtiöitä edustava Kustos ry lähetti toukokuun 2024 lopussa lausuntonsa TEM-työryhmälle, jossa se Lue lisää…

Avoin ostodata

KUSTOS: Pienhankintaraja ylös, inhouse-ostodata julki ja määräysvaltaan täsmennyksiä

Inhouse-yhtiöt ehdottavat useita uudistuksia, jotka avaisivat julkisia hankintoja yhä useammalle suomalaisyritykselle. Miljardeja maksavien, 10 prosentin minimiomistusrajaan liittyvien muutoskustannusten sijaan nämä ehdotukset toteuttaisivat hallitusohjelman tavoitteita – ja samalla toisivat veroeuroja Suomeen ja aluetalouksiin. Inhouse-yhtiöt ehdottavat myös sidosyksikköjen määräysvaltaan liittyvään säätelyyn tarkennuksia. Hallitusohjelmassa esitetty sidosyksikköjen 10 prosentin minimiomistusvaade aiheuttaisi toteutuessaan kuntien ja Lue lisää…

Osakkeenomistajat

Ratkaisuja inhouse-omistajien määräysvallan turvaamiseksi

Nykyinen hankintalaki toimii, kun lain valvontaa lisätään ja virheelliseen täytäntöönpanoon puututaan Kuluttaja- ja kilpailuviraston sekä Markkinaoikeuden toimesta. Miten sitten hankintayksikkö, joka omistaa selvän vähemmistön sidosyksikön osakekannasta, saavuttaa riittävän määräysvallan sidosyksikössä? Alkuvuodesta 2024 Markkinaoikeus totesi, että Sarastia Oy ei ollut hyvinvointialueen sidosyksikkö puuttuvan määräysvallan vuoksi. Päätös ei ole vielä lainvoimainen ja Lue lisää…

Yrittäjäkysely: Inhouse-yhteistyölle satelee kiitosta – se tuo yksityisille yrityksille merkittävästi lisäliikevaihtoa

Lisää töitä ja lisää liikevaihtoa inhouse-yhteistyöstä. Niin vastasi kolme neljästä yrityksestä Kustoksen kyselyssä. Palaute oli lähes ylistävää, mutta inhouse-toimijat saivat runsaiden kiitosten ohella myös kehittämisehdotuksia. Kun Kustoksen yrityskyselyssä tiedusteltiin, kuinka suuri merkitys inhouse-yhteistyöllä on yrityksellesi asteikolla 1–5, vastausten mediaani oli 4, keskiarvokin 3,7. Valtaosa noin 70 kyselyyn vastanneesta yrityksestä piti Lue lisää…

Markkinaoikeus

Pakkokilpailutuksen jättikustannukset voidaan välttää – Markkinaoikeuden inhouse-päätös osoitti nykyjärjestelmän toimivan

Markkinaoikeus (MAO) katsoi maaliskuun puolivälin päätöksessään, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VaKe) ei ollut hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiaan. VaKe on päättänyt valittaa päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. MAO:n ratkaisu herätti runsaasti huomiota ja saattaisi lainvoimaiseksi jäädessään muuttaa merkittävästi varsinkin suurimpien sidosyksiköiden asemaa. Toisaalta se kyseenalaistaa myös hallitusohjelmassa linjattuja rajuja lakiuudistuksia. Hallitusohjelmassa esitetty Lue lisää…

Professori Kuoppamäki: Vaatimus inhouse-yhtiön 10 prosentin minimiomistuksesta ja pakkokilpailutus rikkovat perustuslakia

Kustos ry:n tilasi selvityksen sidosyksikkösääntelystä sekä sidosyksikköhankintoja koskevista oikeudellisista reunaehdoista yritysjuridiikan professori, oikeustieteen tohtori Petri Kuoppamäeltä.  Professorin mukaan hallitusohjelmassa esitetyt rajoitukset inhouse-toimintaan rikkovat perustuslakia ja rajoittavat kuntien itsehallintoa. Myös kauppaoikeuden ja oikeustaloustieteen dosenttina toimivan Kuoppamäen mukaan EU:n hankintadirektiivit eivät sinänsä estä sidosyksiköiden toiminnan rajoittamista kansallisella lainsäädännöllä. ”Lakiesitysten on läpäistävä EU-oikeudellinen Lue lisää…