Kustos ry:n tilasi selvityksen sidosyksikkösääntelystä sekä sidosyksikköhankintoja koskevista oikeudellisista reunaehdoista yritysjuridiikan professori, oikeustieteen tohtori Petri Kuoppamäeltä.  Professorin mukaan hallitusohjelmassa esitetyt rajoitukset inhouse-toimintaan rikkovat perustuslakia ja rajoittavat kuntien itsehallintoa.

Myös kauppaoikeuden ja oikeustaloustieteen dosenttina toimivan Kuoppamäen mukaan EU:n hankintadirektiivit eivät sinänsä estä sidosyksiköiden toiminnan rajoittamista kansallisella lainsäädännöllä. ”Lakiesitysten on läpäistävä EU-oikeudellinen seula, mutta lisäksi niiden on oltava Suomen perustuslain mukaisia”, Kuoppamäki muistuttaa. ”Voidaan perustellusti tulkita asiaa siten, että hallitusneuvotteluihin viety esitys, jonka mukaan inhouse-yhtiön minimiomistus tulisi olla 10 prosenttia, rikkoisi toteutuessaan perustuslain 121 §:ää, koska sillä puututtaisiin hyvin merkittävällä tavalla kunnan itsehallintoon. Samoin voidaan perustellusti katsoa, että vaatimus kilpailuttaa kaikki hankinnat, mikäli yksityistä palvelutuotantoa löytyy, rikkoisi perustuslain 121 §:ssä turvattua kuntien itsehallintoa vastaan. Lisäksi se saattaisi johtaa siihen, ettei palvelutuotantoa voitaisi turvata sote-lainsäädännön ja perustuslakivaliokunnan vaatimalla tavalla.”